EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Ümraniye Esenşehir Kampüsümüzde eğitim hizmetlerini devam ettiren Özel İstanbul Erdem Anadolu Lisesi, öğrencilerin kaliteli ve sürdürülebilir eğitimi sağlıklı biçimde almaları için eğitim faaliyetlerini hassasiyetle yürütmektedir. Hijyen, güven ve eğitim konusundaki yaklaşımları ile öğrencilerin gelişimlerini her açıdan desteklemektedir. Okulumuz ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı anlayışla farklılaştırılmış eğitim yaklaşımlarını benimsemiş olup öğrencilerimizin duygusal zeka gelişimini ve akademik gelişimlerini eş zamanlı çalışmalarla devam ettirmektedir.

Özel İstanbul Erdem Anadolu Lisesi "Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir." düşüncesini özümseyerek başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri doğrultusunda öğrenci merkezli çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen çalışmalarla öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini destekleyici ders içeriklerini branşında uzman eğitmenlerle sürdürmektedir. Öğrenciler akademik, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmektedir. Öğretmenlerimiz özveriyle; ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır.

Bu bağlamda Özel İstanbul Erdem Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin tam öğrenme sağlamalarını hedeflemekte, bireylerin farklı öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurmakta ve farklı duyulara hitap edebilen yöntemlerle eğitim içeriklerimizi farklılaştırmaktayız. Bu nedenle tek bir yaklaşımı benimsemek yerine, STEM, oyunlaştırma, UbD, P4C, teknoloji destekli öğrenme, yaparak yaşayarak aktif öğrenme gibi yaklaşımlardan ilham alarak ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle müfredat planlaması yapmaktayız. 

Okulumuzda en çok önem verdiğimiz hususlardan biri de doğru bir ölçme değerlendirme yapmaktır.  ÖSYM standartlarına uygun hazırlanan sorularla haftalık mini izleme sınavlarından aldığımız geri bildirimler doğrultusunda eksik kalan, tam öğrenme sağlanamayan kısımlarda müfredatımızı dinamik şekilde yeniden düzenlemekte ve Derspektif yapay zeka destekli platformun da yardımıyla bireysel ödevlendirmeler, çalışmalar yapmaktayız. Tam olarak bu noktada 3600 Bireysel Koçluk sistemimiz devreye girmektedir. Her öğrencimiz bireysel koçuyla hedefler belirleyip planlamalarını buna göre yapmaktadır.

Ara sınıflarda sorular sorarak anlam kazandırma ve bilgiyi transfer edebilme, yorumlayabilme becerileri kazandırmak önceliğimizdir. Bunu gerçekleştirirken eğitsel oyunları, tasarımları, deneyleri, web 2.0 araçlarını aktif şekilde kullanmaktayız. 12. sınıflarda ise TYT-AYT çalışmalarına öncelik vermekteyiz. Dershane ya da benzeri takviyeye ihtiyaç duymadan öğrencilerimizi sınava hazırlamakta, ÖSYM tarzı sorulardan oluşan düzenli denemelerle takip etmekteyiz.

Çağın gerekliliklerinden birisi haline gelen yabancı dil, Özel Erdem Anadolu Lisesi'nde etkin çalışmalarla sürdürülmektedir. 9.sınıftan itibaren devam ettirilen dil eğitimi, öğrencilerin yalnızca sınavlarda başarılı olmalarını değil, akademik olarak dili hayatta kullanabilmeleri için yeterli altyapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle yabancı dilde geride kalanlar için “tutorial” sistemini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Her gün düzenlediğimiz 20 dakikalık birebir eğitimlerle öğrencilerimiz yabancı dildeki eksiklerini kapatmaktadır. Okulumuzdan mezun olduğunda öğrenci, okuma, konuşma ve yazma alanlarında gerekli yeterliliklere sahip olmaktadır.

 

TÜRK DİLİ EDEBİYATI

Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örneklerinden -müfredat doğrultusunda-metin çalışmaları yapmak önceliğimizdir. Öğrencilerimizin yaptığımız çalışmalar sonucunda eleştiren, sorgulayan, donanımlı bireyler olarak yetişmesi temel hedefimizdir.

Okuma alışkanlığı kazanamamış bir bireyin çağdaş yaşam koşullarında üretken, düşünmeyi bilen ve bunu ifade edebilen, diline ve kültürüne hâkim sorumlu bir vatandaş olması mümkün olabilir mi? sorusundan hareketle, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini ders içinde eleştirel yöntemlerle inceliyoruz. İncelemelerimizi ise, dönem içinde öğrencilerle birlikte seçtiğimiz kitaplardan oluşan bir listeye bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz.

9.10. ve 11. sınıflarda, derslerimizi Türk ve Dünya edebiyatından seçtiğimiz nitelikli metinler üzerinde araştırma-inceleme, yorum yapma ve çeşitli düşünme teknikleri kullanarak işlemekteyiz. Bunun yanında öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlayan, yanlışlarını düzeltmeyi amaçlayan denetleyici yöntemler uygulamaktayız.

12.sınıf öğrencilerinin sınav döneminde olduğu göz önünde bulundurarak ders içeriklerini TYT-AYT çalışmalarıyla zenginleştirmekteyiz. ÖSYM’nin yaptığı ulusal sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı paragraf ve dil bilgisi sorularının benzerleri derslerde çözülmekte, yapılan deneme sınavlarında da sıklıkla öğrencilerin karşılarına çıkmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz bu kısımlardan soru kaçırmamaktadır. 

 

MATEMATİK

Öğrencilerin ön yargı ile yaklaştıkları ve bazen korktukları matematik dersinin aslında yaşamın içinden seçilen problemlerle eğlenceli şekilde anlatıldığında günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu inançtan hareketle Matematiğin hayatı kolaylaştırıcı bir araç ve bir yaşam felsefesi olduğunu öğrencilerimize anlatmak, dersimizin ne kadar gizemli, işe yarar aynı zamanda da eğlenceli ve zevkli bir ders olabileceğini göstermeye çalışmak temel felsefemizdir.

Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları tanınır. Matematik dersi süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş, korkulmayan bir matematik eğitimi verilmektedir.

 

FİZİK

Temel düzey fizik derslerinde öğrencilerin sadece zihinsel alanda bir gelişim sağlamaları değil, aynı zamanda duyuşsal ve psikomotor alanlarda da ilerlemeleri hedeflenmektedir. Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışı geliştirilmektedir.

Öğrencilerimizin akademik ve düşünsel gelişimlerini arttırmak amacıyla derslerimiz daha çok uygulamalı olarak işlenmektedir. Hedefimiz fiziği yaşamın her alanında görebilen, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, tüketen değil üreten bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda animasyonlar, deneyler, konu ile ilgili yaşam temelli bağlantılar, proje ödevleri gibi içeriklerle fizik dersi müfredatı uygulanmaktadır.

 

 

KİMYA

Öğrencilerimizin, Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmaları, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerileri kazanmaları, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde sunmaları sağlanır. Öğrencilerimizi kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek önceliğimizdir. Kimya dersinin en önemli ayağı olan laboratuvar çalışmaları MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak laboratuarda yapılmaktadır. Buna ek olarak STEM, simülasyon, proje ödevleri, web 2.0 araçları vb. uygulamalardan da faydalanılmaktadır.

BİYOLOJİ

Biyoloji derslerinde bilimdeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması, öğrencilerin doğada olanları anlayarak yaşadığını yorumlayabilmeleri, pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olmaları sağlanmaktadır. Bilgiyi ezberleyen değil, araştıran ve sorgulayan, teorik çalışmalardan çok labarutuvar ortamındaki uygulamalar ile destekleyerek özümseyen, doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme becerisine sahip olan bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Görsel-işitsel  olguların ön planda olduğu, her konu sonunda öğrenci odaklı projelerin yer aldığı, ikili diyalogları da kullanarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını da geliştirebildikleri ve bol bol deney yaptıkları içeriklerle biyoloji müfredatı oluşturmaktayız.

 

 

TARİH

Geçmişini öğrenen, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanan, sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişmiş, birlikte çalışma, sorumluluk alma, karar verme, takım halinde hareket etmenin faydalarını deneyimleyen, Atatürk ilkelerini ve inkılâplarını kavramış, araştıran, sorgulayan ve eleştiren araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.

Derslerimizde geleneksel metotların aksine, aktif, sorgulayan, katılımcı yaklaşımları ön planda tutmaktayız. Şehir içi ve şehir dışı ilgili konuları içeren tarihsel geziler, sanal müze vb. turlar, P4C tekniği gibi farklılıklarla müfredatımızı planlamaktayız. Okulumuzda tarih derslerinde öğrencilerimize bilgiyi hazır almalarından çok, bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlanmakta ve konuların etkileşim yoluyla; tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden, öğrenilmesi sağlanmaktadır.

 

 

COĞRAFYA

Bir bilim olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Coğrafya, bireyin yakın çevresinden hareketle yaşadığı ülke ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Bu nedenle coğrafya derslerinde;

*Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki öneminin altını çizmek.
*Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek.
*Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavratmak. *Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine sahip olmasını sağlamak.
*İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazandırmak önceliğimizdir. 

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ekosistemi sürdürülebilir kılan, doğaya ve canlılara saygılı bireyler yetiştirmek için müfredatımızı zenginleştirmekteyiz.

 

 

FELSEFE

Felsefe derslerinde öğrencilerimizin, eleştirel bir düşünme ve sorgulama yoluyla; yaratıcı, yapıcı, verimli, kendi içinde tutarlı olan ve farklı fikirlere karşı da saygı duyabilen, tartışma kültürünü doğru bir şekilde edinmiş hoşgörülü bir zihniyet geliştirmeleri hedeflenmektedir. Sosyoloji derslerinde öğrencilerimiz ile toplumsal olay ve olgular hakkında sınıf içerisinde tartışma ortamları yaratılmakta ve toplumsal sorunlara dair verilen örnekler üzerinden çalışmaları yapılmaktadır. P4C (Çocuklar için Felsefe) yaklaşımı okulumuzda sadece Felsefe derslerinde değil tüm branşlarda da disiplinler arası uygulanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan çok, bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlanmakta ve sunumlar oluşturup yeteneklerini keşfetmeleri sağlanmaktadır.

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz müfredata uygun şekilde ilerlemekte olup; tüm canlılara karşı dürüst, ahlaklı, etik, saygılı, hoşgörülü, dinleyen, saygı çerçevesinde fikirlerini açıklayabilen, bireysel inançlara saygılı bireyler yetiştirmekteyiz.

 

İNGİLİZCE

Özel İstanbul Erdem Anadolu Lisesi olarak çağın gerekliliği haline gelen ve uluslararası platformlarda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek ve içerik üretebilmek adına yabancı dili çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin Türkçede kendilerini nasıl özgüvenle ifade edebiliyorlarsa, ikinci dilimiz olan İngilizcede de aynı özgüvenle kendilerini ifade edebilmelerini amaçlıyoruz. İngilizce öğretirken okuma, yazma, dinleme, konuşma, dil ya da kelime bilgisi eğitimi öne çıkmamakta, dilin bir bütün olduğu bilinciyle konu ve durum üzerinden yola çıkılarak eğitim yapılmaktadır. İngilizce öğretmenlerimiz ana dile benzer şekilde yetkinlik sahibidirler. Hem ders içi hem de ders dışında öğrencilerimizle yalnızca ingilizce konuşurlar. Bunu yaparken amacımız İngilizceye maruziyeti maksimum seviyeye çıkarmaktır. Dilin yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle İngilizceyi başta kodlama olmak üzere uygun diğer derslerle entegre edip geliştirilen ortak projeler üzerinden çalışıyoruz. Halihazırda seviye olarak Oxford Navigate ders kitabını kullanmaktayız. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin CEFR kriterlerine göre B1-B2 seviyesinde olmasını hedefliyoruz.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.

Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

 

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar. Okulumuzda görsel sanatlar dersini dijital ortama aktararak çağa ayak uyduran dijital tasarım yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçtan hareketle Görsel/Dijital tasarım derslerimizde Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ve After Effects tasarım programlarını öğretmekteyiz.

 

 

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.